Λόγω των ραγδαίων μεταβολών του φορολογικού τοπίου, τα ζητήματα φορολογίας είναι πλέον ζωτικής σημασίας τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.
Για το λόγο αυτό, η παροχή ολοκληρωμένων φορολογικών υπηρεσιών είναι η κύρια προτεραιότητα για όσους δραστηριοποιούνται στην χώρα και η ανάγκη αυτή καλύπτεται από το τμήμα Φορολογίας και Επιχειρήσεων του γραφείου μας. Πιο συγκεκριμένα, προβαίνουμε για λογαριασμό των πελατών μας σε σύνταξη εισηγήσεων για φορολογικά ζητήματα υπό τη νομική τους έκφανση καθώς και στον χειρισμό των φορολογικών τους υποθέσεων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της χώρας.

Η συνεχής εξειδίκευση των συνεργατών μας μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα επιμμορφωσης καθώς και η συνεργασία μας με εξειδικευμένα φοροτεχνικά / λογιστικά γραφεία μας παρέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να χειριστούμε την κάθε υπόθεση από την αρχή έως και την πλήρη περαίωσή της προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες και απαλλάσοντας τους από περαιτέρω βάρη καθώς και από παρανοήσεις που τυχόν προκύπτουν κατά τη συνεργασία με μη εγκεκριμένους από το γραφείο μας εξωτερικούς συνεργάτες. Σε υποθέσεις για τον χειρισμό των οποίων η πολυετής φορολογική εμπειρία κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή έκβασή τους, συνεργαζόμαστε με εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα αποφεύγοντας έτσι τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις. Το τμήμα Φορολογίας και Επιχειρήσεων συνεργάζεται στενά και με χρηματιστηριακές εταιρείες με κύριο σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων που αφορούν στην ενσωμάτωση (implementation) των ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών (Regulations and Directives) σχετικά με τις νέες πολιτικές περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (money-laundering), αδικαιολόγητου πλουτισμού (unjust enrichment) καθώς και την οδηγία ΜiFID (Markets in Financial Instruments Directive) κύριος σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.