Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, το εργατικό δίκαιο αποτελεί τον συμπαραστάτη του εργαζομένου και πολύτιμο συνεργάτη του εργοδότη. Λόγω των νέων μορφών εργασιακών συμβάσεων που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν εξ’αυτών, η συνεχής ενημέρωση καθίσταται απαραίτητη για την ορθή παροχή των νομικών μας υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, οι συνεργάτες του γραφείου μας διαθέτουν την ανάλογη εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων, των εργοδοτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με την καταβολή αποζημιώσεων λόγω απόλυσης ή ατυχημάτων, μη καταβολή δεδουλευμένων, επίσχεση εργασίας, χαρακτηρισμό εργασιακών σχέσεων ως ορισμένου – αορίστου χρόνου ή εξαρτημένης εργασίας – παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, βλαπτική μονομερή μεταβολή της σχέσης εργασίας, άκυρη απόλυση καθώς και μισθολογικές διαφορές. Στo πλαίσιo αυτό, τα τελευταία χρόνια μείζωνα ρόλο στην απόφαση περί συνταξιοδότησης ή μη των εργαζομένων διαδραματίζει και η ενημέρωσή τους αναφορικά με τις υφιστάμενες και νέες διατάξεις και νομοθετικές μεταβολές σχετικές με σημαίνοντα ζητήματα του εργασιακού βίου.